Persondataforordningen:

Som nuværende/tidligere/kommende patient ved KiroUltra, vil visse oplysninger om dig blive registreret. Dette skyldes bl.a. lovgivningens krav om journalpligt. Ved registrering/behandling af personlige data, skal virksomheder overholde den såkaldte Persondataforordning. Dette indebærer, at du som person har en række rettigheder, i forhold til registrering, opbevaring og behandling af data om dig.

I henhold til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016, om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse, ”Persondataforordningen”), med ikrafttrædelse d. 25. maj 2018, kan du herunder læse om beskrivelse af databehandling i virksomheden KiroUltra (CVR-nr. 33331495), herunder procedurer og tiltag i forbindelse med rettigheder for registrerede personer, dokumentation for Datatilsynet m.v.

 

Dine rettigheder:

I henhold til Persondataforordningen har registrerede personer en række rettigheder vedr. data:

 • Ret til oplysning om databehandling: KiroUltra har pligt til at oplyse om registrering/opbevaring/behandling af data.
 • Ret til indsigt i sine personoplysninger: Personer har ret til indblik i registrerede data, herunder udlevering af journalkopi
 • Ret til berigtigelse af urigtige oplysninger: Ved registrering/behandling af urigtige oplysninger kan en person gøre indsigelse herimod, som KiroUltra har pligt til at forholde sig til, og korrigere hvis dette er påkrævet.
 • Ret til at få sine personlige oplysninger slettet: Under iagttagelse af eksisterende lovgivning om bl.a. journal- og opbevaringspligt, har en person ret til at få registrerede data slettet.
 • Ret til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring: KiroUltra udfører ikke direkte markedsføring. KiroUltra opfordrer generelt – ved opslag i klinikken, på kiroultra.dk, KiroUltra’s Facebook-side og Google+-side – til at skrive bedømmelser/brugeranmeldelser af KiroUltra. Disse bedømmelser kan anvendes i markedsføringssammenhæng på de nævnte medier. Personerne informeres om, at der ved bedømmelser på de omtalte medier kan ske registrering/behandling af personlige data. Ved at foretage bedømmelser, give ”likes” på Facebook o.l., giver personen derved samtykke til denne brug af data.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering: KiroUltra udfører ikke profilering på baggrund af individuelle data, fraset i forbindelse med brugeranmeldelser, som nævnt ovenfor.
 • Ret til at flytte sine personoplysninger (dataportabilitet), samt ret til at få fysiske data udleveret: Personer har ret til at bede om flytning af personoplysninger, herunder journal og billeddiagnostik. Ved elektroniske data kan disse overføres via Edifact (anden sundehedsperson) eller mail. Ved sidstnævnte anvendes digitalt signeret, og hvis muligt, krypteret mail. Hvis ikke dette er muligt, informeres personen om risici. Fysiske data kan flyttes ved personlig overdragelse eller brevpost.
 • Rettigheder om indsigt, berigtigelse og dataportabilitet skal kunne håndteres indenfor 30 dage.

 

Virksomhedens oplysningspligt/information til registrerede personer:

 

Indehaver af KiroUltra – Kiropraktor & Sportsklinik og domænet kiroultra.dk, samt dataansvarlig:

Morten Spangsbjerg, kiropraktor.

KiroUltra – Kiropraktor & Sportsklinik

Julius Thomsens Gade 14A, st.

1632 København V

Tlf. 91 56 16 86

Mail: info@kiroultra.dk

CVR-nr.: 33 33 14 95

Ydernummer: 704180

 

Hvilke data opbevares:

Fysiske data:

Følgende data, der i varierende grad indeholder personfølsomme data, opbevares:

 • Journaloplysninger på print, herunder epikriser, journalkopier, korrespondancebreve, henvisninger m.v. fra andre sundhedsfaglige enheder.
 • Anmodninger om status-attester fra f.eks. forsikringsselskaber, samt bevilling til behandling fra forsikrings- og pensionsselskaber o. lign.
 • Korrespondance fra privatpersoner, herunder jobansøgninger o. lign.
 • Dokumentation til revision, fakturaer osv.
 • Billeddiagnostiske data i fysisk form, dvs. CD-ROM, røntgen-film, o.l.

Elektroniske data:

 • Journaloplysninger: navn, adresse, CPR-nr., mailadresse, telefonnummer, helbredsoplysninger (diagnoser, medicin, behandling m.m.), kontaktoplysninger på patientens læge, evt. medlemskab af ”danmark”, evt. sundhedsforsikringsordning
 • Kulturelle/etniske forhold registreres evt. i patientjournal, hvis det er relevant for behandlingsforløbet (f.eks. behov for tolkebistand o.l.)
 • online-identiteter (Facebook-profil, Google-profil), IP-adresser
 • Elektronisk korrespondance med andre sundhedsaktører (epikriser, korrespondancebreve, rekvisition af billeddiagnostik)
 • Mailkorrespondance med patienter, forsikringsselskaber, jobansøgere m.v., herunder f.eks. bevillinger til behandling, tidsbestilling, spørgsmål til behandling, symptomer, priser m.v.
 • Elektronisk læsning af Sundhedskort
 • Data relevante ifm. afregning med Danske Regioner, Sygesikringen ”danmark”
 • Filer med f.eks. billeddiagnostik, fakturaer m.v.
 • Kommentarer, anmeldelser, opslag o. lign. på Facebook eller Google
 • Trafikdata via cookies til website-optimering/SEO

KiroUltra registrerer ikke data som indkomst, seksualitet, religiøs eller politisk overbevisning.

 

Formål med registrering af data:

Jf. Bekendtgørelse nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.), har kiropraktorer pligt til at føre og opbevare journaloplysninger. Opbevaringspligten gælder i 10 år, dog evt. længere ved f.eks. verserende klagesag, hvor journaloplysninger har relevans.

Billeddiagnostiske optagelser skal bevares i 5 år. Beskrivelser af billeddiagnostisk materiale skal opbevares i 10 år.

Desuden opbevares trafikdata for besøgendes adfærd på www.kiroultra.dk i anonymiseret form. Dette sker med henblik på website-optimering og forbedring af brugeroplevelser på kiroultra.dk.

Personlige data anvendes ikke til direkte markedsføring/profilering, medmindre der udtrykkeligt er indhentet samtykke hertil. Brugeranmeldelser/”likes” fra KiroUltra’s Facebook- eller Google+-sider kan linkes til klinikkens hjemmeside.

 

Datadeling – hvem har adgang til data:

Registrerede patientdata kan kun tilgås af Morten Spangsbjerg. Af drifts-/supportmæssige årsager, kan relevant personale ved udbyder af klinikkens journalsystem (CompuGroupMedical), få adgang til relevant materiale (f.eks. regninger).

Personlig korrespondance, herunder f.eks. spørgsmål om behandling, jobansøgninger o.l., kan kun tilgås af Morten Spangsbjerg.

Videresendelse af oplysninger, f.eks. til patientens egen læge, forsikringsselskab o.l., sker kun efter indhentning af personens samtykke. Kun relevante data videresendes.

Trafikdata i anonymiseret form, relateret til personers adfærd på www.kiroultra.dk, analyseres af IT-konsulent. Der sker ingen registrering eller behandling af person-identificérbare data.

 

Varighed af databehandling-/opbevaring:

Såvel fysiske og elektroniske data opbevares i hht. lovgivningen, herunder Sundhedslovens krav om opbevaringspligt. Herefter slettes/destrueres oplysningerne.

Trafikdata og brugeranmeldelser opbevares i 3 år, hvorefter de slettes. Brugeranmeldelser kan slettes af brugeren selv.

Jobansøgninger opbevares i maksimalt 3 måneder, hvorefter de slettes/destrueres.

 

Kommunikation på sociale medier sker uden personfølsomme data:

Ved korrespondance med KiroUltra via klinikkens website, Facebook- eller Google+-side, sker ingen registrering eller videregivelse af personfølsomme data. Navn og mailadresse er dog påkrævet ved brug af kontaktformular på www.kiroultra.dk/klinikken/kontakt . Ved kommunikation via Facebook eller Google+ sker registrering af personens online-profil, og personer er i øvrigt her underlagt vilkår på de pågældende medier.

 

Brugeranmeldelser, tilkendegivelser o.l. på sociale medier:

Personer opfordres af markedsføringsmæssige formål, til at afgive bedømmelser af KiroUltra, at ”like” klinikkens Facebook-side m.v. Opfordring hertil sker på klinikkens website, klinikkens Facebook- og Google+-side, samt ved opslag i klinikkens venteværelse. Her oplyses det samtidig, at der kan ske registrering af persondata, at aktiviteterne kan anvendes i markedsføringsmæssig sammenhæng, kan offentliggøres på klinikkens hjemmeside, samt at yderligere information kan findes på nærværende webside. Desuden henvises til personens rettigheder, at aktiviteterne automatisk medfører personens samtykke, retten til sletning af data m.v.

 

Brud på datasikkerhed bliver anmeldt til Datatilsynet.

Bliver dataansvarlig hos KiroUltra bekendt med et brud på persondatasikkerheden, skal man uden unødig forsinkelse give besked til Datatilsynet og i visse tilfælde også til de personer, hvis oplysninger er berørt af sikkerhedsbruddet.

 

Mulighed for at klage til Datatilsynet :

Hvis man er utilfreds med måden, ens personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan man klage til Datatilsynet:

https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

 

 

Der kan læses mere om reglerne i Persondataforordningen her: https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledninger/Captia_Generel_informationspjece__formateret___DOK446249_.pdf